Linux系统更改语言为中文




方案1:

1、在root权限下更改:

查看当前所有语言环境:locale -a

查看当前系统语言环境:echo $LANG

2、编辑i18n配置文件: vi /etc/sysconfig/i18n

进行如下配置并保存退出:

  1. LANG="en_US.UTF-8"
  2. LANG="zh_CN.UTF-8"
  3. SYSFONT="latarcyrheb-sun16"
3、重启系统

方案2(临时修改):

  1. LANG="zh_CN.UTF-8"